( Audit )

Audit Vám zajistí naše společnost

 • Audit roční závěrky a výroční zprávy dle českých předpisů i dle IAS
 • Audit konsolidované účetní závěrky dle českých předpisů i dle IAS
 • Audit průběžný
 • Ekonomické poradenství

Audit roční závěrky a výroční zprávy

Auditu a jeho rozsah je určen zejména obchodním zákoníkem, zákonem o účetnictví a zákonem o auditorech a Komoře auditorů ČR. Dále pak řády Komory auditorů ČR a auditorskými směrnicemi, popřípadě mezinárodními účetními standardy.

Auditor u účetní jednotky ověřuje:
 • zda údaje v účetní závěrce, konsolidované účetní závěrce a ve výroční zprávě podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
 • zda účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně
 • zda roční účetní výkazy byly zpracovány úplně, v předepsaném formátu a podle platných právních předpisů
 • zda vnitřní kontrolní systém neobsahuje závažné nedostatky

Ověření účetní závěrky

Práce na ověření účetní závěrky jsou prováděný našimi pracovníky v souladu s platnými směrnicemi KA ČR v sídle společnosti klienta a na jednotlivých organizačních celcích auditora.

Tyto práce spočívají zejména v:

 • ověření všech oblastí rozvaha (bilance) a výkazu zisku a ztráty popř. přílohy
 • vyhodnocení výsledků inventur
 • posouzení reálných ocenění pohledávek
 • posouzení přiměřenosti vytvořených rezerv
 • ověření účetní závěrky
 • vyhodnocení ostatních auditorských testů

Audit konsolidované účetní závěrky

Ověření účetní závěrky vzájemně propojených podniků sestavené za podnik jako celek.

Průběžný audit

Průběžný audit spočívá ve spolupráci auditora a klienta po celé účetní období. Auditor průběžně kontroluje správnost vedení účetnictví. Okamžité zásahy auditora vedoucí k nápravě a odstranění nedostatků zaručují klientovi vyšší jistotu správnosti dokladů zveřejňovaných a předkládaných státním úřadům a orgánům společnosti.

Ekonomické poradenství

Ekonomické poradenství spočívá zejména v pomoci se zpracováním vnitropodnikových účetních směrnic, odpisových plánů a podkladů pro získání úvěru, transformace a likvidace obchodních společností v souladu s obchodním zákoníkem a ostatními platnými normami, dále pak tvorba nezávislé finanční analýzy včetně vyhodnocení a posouzení jednotlivých ukazatelů finanční analýzy.

Copyright © POCITACESNADNO.CZ